Formål

Formålet med Landssammenslutninga av Norske Vindkraftkommuner (LNVK) er å bygge opp et nasjonalt nettverk av vindkraftkommuner med det formål å

  • Påvirke de totale rammevilkår for vindkraftutbygging.

– Ved å påvirke sentrale myndigheter slik at vi kan oppnå økonomiske rammebetingelser som kan skape økonomisk grunnlag / lønnsomhet ved utbygging av vindkraft

– Ved å påvirke nasjonale regel- og rammeverk for vindkraft slik at man oppnår lokal innflytelse og lokal verdiskaping og derved sikre at den verdiskaping som kommer fra utnyttelse av vind skal komme regionene og lokalsamfunnet til gode, inklusiv kommunenes økonomiske interesser

  • Erverve kompetanse som gode samhandlingspartnere overfor kraftutbyggere, netteiere, regionale og nasjonale myndigheter i vindkraftspørsmål
  • Bygge opp et interkommunalt forum med fagkompetanse innenfor etablering og utvikling av vindkraft og øke den kommunale kompetansen i å håndtere balansen mellom vern,
  • Friluftsinteresser, næring og utnyttelse av arealer til vindkraft
  • Utvikle kompetansen i å håndtere grunneierspørsmål og grunneierinteresser ved vindkraftetableringer

Medlemskap

Medlemmer i sammenslutninga er kommuner som innenfor sine grenser har planlagte, utbygde eller omsøkte vindkraftverk.

Medlemskap tegnes for kalenderåret og påfølgende kalenderår. Utmelding må være gjort før 1. juli året før medlemskapet opphører.

Styre og sekretariat

Landsmøtet velger et styre på fem personer med varamedlemmer i rekkefølge. Styremedlemmene velges for en periode på to år. Landsmøtet velger styrets leder og nestleder fram til neste landsmøte blant styremedlemmene.

Sekretariatet har ansvaret for innkalling til landsmøtet, styremøter og referater fra møtene. Sekretariatet har ansvaret for forretningsførsel og medlems- og saksarkiv.

Styreleder og sekretær tegner selskapets firma.

Landsmøte

Landsmøtet er sammenslutningas øverste myndighet og holdes hvert år innen utgangen av mai. Landsmøtet behandler og vedtar årsmelding, regnskap, handlingsplan, og kontingent og eventuelle vedtektsendringer etter forslag fra styret, og velger styre med varamedlemmer og valgkomite.

Vedtektsendringer

Vedtektsendringer krever 2/3 flertall på landsmøtet.

Kontingent

Utgiftene til LNVK dekkes ved en årlig kontingent som hver medlemskommune betaler til organisasjonen innen utgangen av mars hvert år. Kontingentens størrelse fastsettes av landsmøtet etter forslag fra styret.

Revisjon

Som revisor velges kommunerevisjonen i den kommunen der sekretariatet har kontorsted.

Oppløsning

Landssammenslutninga kan bare oppløses etter vedtak i to påfølgende ordinære landsmøter. Forslag til oppløsning må sendes medlemmene senest sammen med landsmøteinnkalling. Vedtak om oppløsning er gyldig når minst 3/4 av de frammøtte stemmer for.