Informasjon om produksjon fra norske vindkraftverk finnes på nettsidene til  NVE  En omfattende oversikt over forskning, utredninger og rapporter rundt påvirkning av miljø og samfunn er samlet her: NVE oppdatert kunnskapsgrunnlag  Interesseparter innen vindkraft er utbyggerorganisasjonen NORWEA og Energi Norge. Sentrale organisasjoner mot vindkraft er MOTVIND og La Naturen Leve

Hva er vindkraft?

Vindkraft er energi som er omformet fra den fornybare bevegelsesenergien i vinden til elektrisk energi ved hjelp av en vindturbin. Vinden beveger vingene som via en rotor driver en generator inne i maskinhuset. Fra generatoren overføres den elektriske kraften i kabler og nett til forbrukeren. Dette er moderne vindkarft.

I hovedsak finnes det to forskjellige vindturbiner på markedet. Den horisontale og vertikale, men den horisontalakslede er tilnærmet enerådene på det kommersielle markedet.  Den horisontalakslede vindturbinen består av et tårn, et maskinhus som er plassert på toppen av tårnet og en rotor med normalt tre vinger som er festet til maskinhuset. Les mer om teknologien for landbasert vindkraft her, og offshore her

Hvor kommer vinden fra?

Som de fleste andre energikilder stammer vindenergien i utgangspunktet fra solenergi som er tilført jorden. Vind er luftstrømmer som søker å utjevne trykkforskjeller i atmosfæren, som oppstår når solen varmer opp luftmassene ulikt på kloden. I Norge finner man de beste forholdene for vindkraftproduksjon langs kysten og i fjellområdene nær kysten. Vindforholdene varierer mye, og for å vurdere et områdets potensial for vindkraft må det blandt annet gjennomføres grundige vindmålinger.