Landssammenslutninga av Norske vindkraftkommuner sine vedtekter. Gjeldene fra 21.06.2022.

Last ned og lest som PDF

Gjeldende vedtekter for LNVK

§ 1 Formål

 1. Formålet med Landssammenslutninga av Norske Vindkraftkommuner (LNVK) er å bygge opp et nasjonalt nettverk av vindkraftkommuner med det formål å påvirke de totale rammevilkår for vindkraftutbygging. LNVK skal påvirke sentrale myndigheter slik at vi kan oppnå økonomiske rammebetingelser som kan skape økonomisk grunnlag / lønnsomhet ved utbygging av vindkraft, og skal videre påvirke nasjonale regel- og rammeverk for vindkraft slik at man oppnår lokal innflytelse og lokal verdiskaping og derved sikre at den verdiskaping som kommer fra utnyttelse av vind skal komme regionene og lokalsamfunnet til gode, inklusive kommunenes økonomiske interesser.
 2. LNVK er partipolitisk nøytral.
 3. LNVK skal erverve kompetanse som gode samhandlingspartnere overfor kraftutbyggere, netteiere, regionale og nasjonale myndigheter i vindkraftspørsmål.
 4. LNVK skal bygge opp et interkommunalt forum med fagkompetanse innenfor etablering og utvikling av vindkraft og øke den kommunale kompetansen i å håndtere balansen mellom vern, friluftsinteresser, næring og utnyttelse av arealer til vindkraft.
 5. LNVK skal utvikle kompetansen i å håndtere grunneierspørsmål og grunneierinteresser ved vindkraftetableringer.

§ 2 Medlemskap

 1. Medlemmer i sammenslutningen er kommuner som innenfor sine grenser har planlagte, utbygde eller omsøkte vindkraftverk.
 2. Medlemskap tegnes for kalenderåret og påfølgende kalenderår. Utmelding må være gjort før 1. juli året før medlemskapet opphører.

§ 3 Organer

1. Landsmøte

 1. Landsmøtet er sammenslutningens øverste myndighet og holdes hvert år til tid og sted som landsstyret fastsetter.
 2. Landsmøtet behandler og vedtar årsmelding, årsregnskap, kontingent og eventuelle vedtektsendringer etter forslag fra styret, og velger styre med varamedlemmer og valgkomite. Landsmøtet kan fastsette et arbeidsprogram for kommende år.
 3. Ved landsmøter kan alle medlemskommuner delta.
 4. Vedtak på landsmøtet treffes med alminnelig stemmeflertall. Hver medlemskommune har en stemme, men samtlige delegater har tale- og forslagsrett. Det er ikke adgang for kommuner som ikke deltar på landsmøtet å gi en annen kommune eller andre delegater fullmakt til å stemme på deres vegne. Det er ordfører eller den møtedelegat fra kommunen som ordfører eller kommunestyret har gitt fullmakt som kan avgi kommunens stemme på landsmøtet.

2. Ekstraordinært landsmøte

 1. Dersom det skulle oppstå særlig viktige eller uforutsette situasjoner som krever rask behandling, kan landsstyret kalle inn til ekstraordinært landsmøte.
 2. Innkalling skal sendes ut til alle medlemskommuner og bør senest sendes ut 7 dager i forkant. Under møtet vil det kun være sakene som begrunnet innkallingen som er gjenstand for behandling.

3. Landsstyre og sekretariat

 1. Landsmøtet velger et landsstyre på fem personer med varamedlemmer i rekkefølge. Styremedlemmene velges for en periode på to år. Valgbare til landsstyret er de personer som bekler sentrale politiske verv eller sentrale kommunale stillinger i en medlemskommune. Landsmøtet velger styrets leder og nestleder fram til neste landsmøte blant styremedlemmene.
 2. Landsstyret kan treffe gyldige beslutninger når alle styremedlemmer er innkalt til styrebehandling og mer enn halvparten av styret deltar. Ved stemmelikhet, vil styreleder ha dobbeltstemme.
 3. Landsstyret har til oppgave å legge frem forslag til årsmelding, regnskap, eventuelle vedtektsendringer, og forslag til medlemskontingentens størrelse. Forslagene skal sendes ut skriftlig til hver enkelt medlemskommune senest én måned før landsmøte skal avholdes. For forslag om vedtektsendringer som skal sendes til sekretariatet, gjelder det en egen frist i § 4 Vedtektsendringer.
 4. Sekretariatet har ansvaret for innkalling til landsmøtet, styremøter og referater fra møtene, og for forretningsførsel og medlems- og saksarkiv.
 5. Innkalling til styremøter skal skje skriftlig, og bør senest sendes ut senest 14 dager i forveien. Samtidig skal utkast med forslag til dagsorden sendes ut til hvert enkelt medlem.
 6. Styreleder og sekretær tegner selskapets firma.

4. Valgkomité

 1. Valgkomiteen har i oppgave å samordne valg på landsstyremedlem i de enkelte kommuner. Formålet er at det skal sikres en bred partipolitisk representasjon i sammenslutningens styre.
 2. Valgkomiteen har ingen beslutningskompetanse, men skal gi råd og veiledning til de enkelte medlemskommunene innenfor rammene av disse vedtekter.
 3. Valgkomiteen fremmer skriftlig forslag for landsmøtet på valg av nytt styre og valgkomité, og lederhonorar og møtegodtgjørelse for styremedlemmene.
 4. Valgkomiteens forslag skal sendes ut til hver enkelt medlemskommune senest én måned før landsmøte skal avholdes.

§ 4 Vedtektsendringer

 1. Vedtektsendringer krever 2/3 flertall på landsmøtet.
 2. Forslag til vedtektsendringer må være sekretariatet i hende senest seks uker før landsmøtet.
 3. Forslag til vedtektsendringer skal sendes ut til alle medlemskommuner, samtidig som de øvrige saksdokumenter, senest én måned før landsmøtet, jf. § 3.1 Landsmøte.
 4. Med mindre annet blir særskilt bestemt, trer vedtektsendringene i kraft umiddelbart etter at det aktuelle landsmøtet er avsluttet.

§ 5 Kontingent

 1. Utgiftene til LNVK dekkes ved en årlig kontingent som hver medlemskommune betaler til organisasjonen innen utgangen av mars hvert år. Kontingentens størrelse indeksjusteres hvert år. Større endringer i kontingenten fastsettes av landsmøtet etter forslag fra styret.
 2. Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, mister sin stemmerett ved landsmøte og dets øvrige rettigheter. Landsstyret kan beslutte at medlemmet strykes som medlem av sammenslutningen.

§ 6 Oppløsning

 1. Landssammenslutningen kan bare oppløses etter vedtak i to påfølgende ordinære landsmøter. Forslag til oppløsning må sendes medlemmene senest sammen med landsmøteinnkalling. Vedtak om oppløsning er gyldig når minst 3/4 av de frammøtte stemmer for.