Skip to content

Lovendringene som innlemmer vindkraftverk i plan- og bygningsloven trer i kraft 1. juli

Kongen i statsråd har i dag sanksjonert Stortingets lovvedtak 120 (2022–2023), lov nr. 73 om endringer i plan- og bygningsloven og energiloven. Det er samtidig besluttet at lovendringene trer i kraft 1. juli 2023.

Lovendringene innebærer bl.a. følgende:

  •  Innføring av krav om områdereguleringsplan for vindkraftanlegg
  •  Innføring av krav om planavklaring før NVE kan treffe vedtak om konsesjon etter energiloven
  •  Oppheving av særbestemmelse om statlig arealplan for vindkraftverk

Les mer om lovendringene og LNVKs syn her.

Endringene innebærer en vesentlig styrking av kommunenes rolle i saker om utbygging av vindkraftverk. For at en utbygging skal kunne skje etter disse endringene, er det nødvendig at kommunestyret i den berørte kommunen vedtar en områdereguleringsplan som tillater utbyggingen. Kommunen kan selv velge om den vil vedta en slik plan eller ikke, og vil ha myndighet til å sette en rekke vilkår og krav for selve utbyggingen. Områdereguleringsplanen må vedtas av kommunestyret før anlegget kan få konsesjon etter energiloven.