Skip to content

Statsbudsjettet 2024 - Vindkraft

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) har fremlagt forslag til statsbudsjett og nasjonalbudsjett for 2024. LNVK har gått igjennom de viktigste delene av forslaget til statsbudsjett for vår organisasjon.

Regjeringen foreslår i Statsbudsjettet for 2024 å innføre en grunnrenteskatt på vindkraft på 35 pst, dvs noe lavere enn først foreslått. Videre foreslår regjeringen at produksjonsavgiften, som ble innført 1. juli 2022 økes til 2,3 øre/kWh, samtidig som naturressursskatten omtalt i høringsnotatet ikke innføres. Regjeringen skriver at minst halvparten av grunnrenteskatteinntektene vil gå til kommunene gjennom produksjonsavgiften og en ekstra bevilgning i år med høy grunnrente. I tillegg foreslås det at interesser som berøres negativt av vindkraftutbygging, skal få en andel av grunnrenteskatteinntektene, og at det tas sikte på at et beløp tilsvarende 0,2 øre/kWh av vindkraftproduksjonen avsettes til lokale formål som natur, reindrift og eventuelt andre formål som er direkte berørt av arealbruken. Det er behov for å utrede ordningen nærmere. Regjeringen vil komme tilbake med et forslag og detaljerte bestemmelser i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2024.

LNVKs kommentarer:

LNVK mener regjeringens forslag er skritt i riktig retning, men at det det ville vært et bedre grep om vertskommunene får en andel av grunnrenteskatteinntektene direkte til seg som skattekreditor.  En produksjonsavgift beregnes på produksjon og kommunene vil dermed ikke gjennom denne få en andel av en eventuell verdiøkning. På vannkraftsektoren mottar vertskommunene både en fast avgift, som indeksjusteres årlig, og ordninger som vil innebærer at kommunene får en andel av en eventuell verdiøkning. LNVK mener derfor at det er rimelig at vertskommuner for vindkraft får en direkte andel av grunnrenteskatten, slik en enstemmig Energikommisjon foreslo.

Regjeringens presentasjon av forslaget er at kommunene vil motta minst halvparten av grunnrenteskatten, er egnet til å villede. For det første trekkes produksjonsavgiften inn som en del av dette anslaget, for det andre står det at inntektene skal tilflyte kommunene (ikke vertskommunene)  gjennom ekstra bevillinger. Kommunene er ikke tiltenkt som skattekreditor, men å få tildelinger på annet vis, trolig gjennom rammetilskuddene. Det vil i såfall bety at inntektene fra grunnrenteskatten ikke vil gå til de berørte vertskommunene, som representanter for sine innbyggere, men til kommunesektoren. Konsekvensen av dette vil være at  det er de befolkningsrike kommunene, som ikke er berørt av vindkraftutbygginger som vil motta største delen av statens inntekter fra grunnrenteskatt på vindkraft. Det er etter LNVKs syn uheldig, og er skuffet over at dette sentrale spørsmålet ennå ikke er avklart.

Produksjonsavgiften som vertskommunene skal ha, innbetales til finansdepartementet til fordeling på kommunen. Det fremgår av forslag til statsbudsjett at produksjonsavgiften beløper seg til 338 mill kroner.  Også dette er noe LNVK vil ta opp under høringene. LNVK kan ikke se noen grunn til at ikke avgiften går direkte til vertskommunene, slik konsesjonsavgiftene på vannkraft gjør, og mener det er opplagt at avgiften må indeksjusteres, slik konsesjonsavgiftene på vannkraft blir.

LNVK vil delta på høringene i finanskomiteen og presentere kommunenes syn på alle forslagene knyttet til vindkraftskattene i statsbudsjettet.

Nærmere om regjeringens forslag

Nedenfor er inntatt deler av sammendraget til Prop 2 LS (2023-2024) om Grunnrenteskatt på landbasert vindkraft – som forklarer forslaget og ikrafttredelsen nærmere:

«Sammendrag

(…)

Regjeringen mener tiden er inne for å innføre grunnrenteskatt på landbasert vindkraft. Det er bedre å innføre en grunnrenteskatt nå, med romslige overgangsordninger for anlegg som allerede er bygd ut, fremfor å vente til et senere tidspunkt etter at næringen er blitt mer moden og det kan bli mer krevende å innføre grunnrenteskatt. Det vises til Skatteutvalgets utredning (NOU 2022: 20) Et helhetlig skattesystem, som peker på flere utfordringer med for sen innføring av grunnrenteskatt. Innføring av en nøytral grunnrenteskatt nå vil gi næringen forutsigbare rammebetingelser og legge forholdene til rette for utbygging av lønnsom vindkraft i årene fremover. Grunnrenteskatten vil tilpasses lønnsomheten i det aktuelle vindkraftanlegget og vil ikke svekke insentivene til å investere i nye vindkraftanlegg.

(…)

Regjeringen foreslår i denne proposisjonen å innføre grunnrenteskatten med virkning fra og med inntektsåret 2024. Forslaget bygger på hovedtrekkene i forslaget som har vært på høring, men med noen endringer. Effektiv skattesats foreslås satt til 35 pst., som er noe lavere enn i høringsforslaget.

Det foreslås også justeringer som skal sikre en god overgang til grunnrentebeskatning for eksisterende vindkraftanlegg og en rimelig balanse mellom grunnrenteskatt og bruttoskatter. Blant annet foreslås det at inngangsverdien for historiske investeringer skal kunne beregnes etter ordinære saldoavskrivningsregler for alle eksisterende vindkraftanlegg. Regjeringen mener dessuten det er rimelig at eksisterende vindkraftanlegg kompenseres for at inngangsverdien av historiske investeringer avskrives over tid, gjennom fradrag for en venterente. Det foreslås i tillegg en unntaksregel for fysiske kraftavtaler i de første årene etter innføring.

Den foreslåtte grunnrenteskatten er utformet som en kontantstrømskatt med umiddelbare fradrag for nye investeringer. Skatten vil omfatte vindkraftanlegg som består av mer enn fem turbiner, eller som har samlet installert effekt på 1 MW eller høyere. Dette er samme grense som for dagens konsesjonsplikt etter energilovforskriften § 3-1.

Inntektene fra kraftproduksjon skal som hovedregel verdsettes til spotmarkedspris, men med visse unntak som spesifiseres nærmere i kapittel 5.6. Til fradrag kommer kostnader som regulært følger av vindkraftproduksjonen. Tilsvarende som i grunnrenteskatten for vannkraft kan en grunnrenterelatert selskapsskatt fradragsføres i grunnrenteinntekten.

Det foreslås, bl.a. ut fra kontrollhensyn, ikke en utbetalingsordning for negativ grunnrenteinntekt. I stedet kan negativ grunnrenteinntekt fremføres med risikofri rente og komme til fradrag i fremtidig positiv grunnrenteinntekt for det enkelte vindkraftanlegg. Ved opphør av virksomhet vil staten utbetale skatteverdien av eventuell negativ grunnrenteinntekt. Samlet innebærer dette at investor har sikkerhet for å få utbetalt skatteverdien av negativ grunnrenteinntekt. I nåverdi vil denne løsningen være likeverdig med en utbetalingsordning.

Regjeringen vil sikre at lokalsamfunn skal få en rettferdig andel av inntektene fra vindkraften. Samtidig er det ønskelig med stabile inntekter for kommunene. Produksjonsavgiften ble innført 1. juli 2022 og vil gi stabile inntekter til vertskommunene. Den foreslås økt til 2,3 øre/kWh, samtidig som naturressursskatten omtalt i høringsnotatet ikke innføres. Dette bidrar til at betydelige inntekter fra vindkraftanlegg tilfaller vertskommunene. Med regjeringens forslag vil minst halvparten av grunnrenteskatteinntektene gå til kommunene gjennom produksjonsavgiften og en ekstra bevilgning i år med høy grunnrente. I tillegg har vertskommunene mulighet til å skrive ut eiendomsskatt for vindkraftanlegg. Regjeringen mener at vindkraftproduksjon bør komme interesser som berøres negativt av vindkraftutbygging, til gode. Regjeringen tar sikte på at et beløp tilsvarende 0,2 øre/kWh av vindkraftproduksjonen avsettes til lokale formål som natur, reindrift og eventuelt andre formål som er direkte berørt av arealbruken. Det er behov for å utrede ordningen nærmere. Blant annet må det vurderes hvilke konkrete formål som skal tilgodeses og hvordan midlene skal fordeles. Regjeringen vil komme tilbake med et forslag og detaljerte bestemmelser i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2024.

Innføring av grunnrenteskatt legger til rette for at fellesskapet vil ta del i verdiene som realiseres gjennom produksjon og utbygging av lønnsom vindkraft på land. Fremtidig proveny er i sin natur svært usikkert og vil avhenge av en rekke forhold, som utviklingen i kraftprisene og kostnadene. På kort sikt trekker romslige overgangsordninger provenyet vesentlig ned. På lengre sikt vil imidlertid provenyet forventes å øke ettersom virkningen av overgangsordningene blir mindre og provenyet i større grad vil reflektere den positive grunnrenten i næringen. På svært usikkert grunnlag anslås bruttoprovenyet fra den foreslåtte grunnrenteskatten til om lag 300 mill. kroner påløpt i 2024. Påløpt produksjonsavgift anslås til om lag 390 mill. kroner, og kan trekkes fra krone for krone i positiv fastsatt grunnrenteskatt fra og med 2024. For 2024 anslås det å redusere statens påløpte nettoproveny til om lag 150 mill. kroner. Provenyet fra grunnrenteskatten for inntektsåret 2024 bokføres i sin helhet i 2025. Det bemerkes at flere anlegg vil ha negativ beregnet grunnrenteinntekt og ubenyttet fratrekk for betalt produksjonsavgift i 2024. Begge deler kan fremføres, noe som vil redusere provenyet senere år. Når også dette tas hensyn til, vil den fulle årsvirkningen av forslaget for 2024 bli lavere og anslås til -550 mill. kroner.

Innføring av grunnrenteskatt på landbasert vindkraft vil innebære økte kostnader for skattemyndighetene i 2023 og 2024 til å utvikle systemløsning og utarbeide informasjons- og veiledningsmateriell og til opplæring. Videre vil Skatteetaten ha varige kostnader til informasjon og veiledning, drift av systemløsning og saksbehandling, herunder fastsetting og kontroll. For vindkraftprodusentene vil systemer måtte tilpasses for å sikre riktig innberetning av nødvendige opplysninger til skattemeldingen. Dette vil påføre produsentene administrative kostnader. Departementet viser til forslag til nye bestemmelser i skatteloven §§ 9-3, 18-1, 18-10 og 18-11. Departementet foreslår at endringene trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2024.»