Skip to content

Inntektssystemutvalget inndrar eiendomsskatteinntekter fra vindkraftkommunene

LNVKs respons til Inntektssystemutvalgets NOU 2022:10 av 29. august 2022

Inntektssystemutvalget overleverte 29. august sin NOU 2022:10 til kommunalministeren, med forslag til endringer i inntektsordningene for kommunene. Den viktigste endringen for vindkraftkommunene er forslaget om å inndra deler av kommunens eiendomskatteinntekter til fordeling på hele kommunesektoren. Utvalget begrunner forslaget slik på s. 127:

«Med utgangspunkt i hensynet til likeverdige tjenester bør inntektsutjevningen prinsipielt omfatte alle skatteinntekter og andre inntekter fra naturressurser som kommunene fritt kan disponere. Det gjør omfordelingen mer rettferdig og helhetlig og sikrer større grad av likebehandling av kommunene og næringene. I tråd med dette foreslår utvalget at kommunenes inntekter fra konsesjonskraft, Havbruksfondet og eiendomsskatt på kraftanlegg, vindkraftverk, kraftnett og anlegg omfattet av særskattereglene for petroleum også bør utjevnes mellom kommunene.»

LNVK finner forslaget oppsiktsvekkende. Vindkraftkommunene har avstått verdifulle naturressurser til beste for storsamfunnet med de følger det har, og med løfter fra staten om en viss kompensasjon gjennom lokale skatteinntekter. Mange kommuner har lagt avgjørende vekt på de forespeilede eiendomsskatteinntekter i sine tilslutninger til utbygging. I Hurdalsplattformen har regjeringen understreket at kommuner som avstår sine naturressurser til storsamfunnet skal « få mer igjen» av den verdiskaping de gir opphav til.

– Det er LNVKs syn at utvalget direkte motarbeider denne målsettingen og skaper nye barrierer for gjennomføringen av det grønne skiftet. LNVK vil på vegne av sine medlemskommuner sterkt fraråde regjeringen å følge utvalgets forslag.

Nedenfor følger en tabell over de økonomiske virkninger av utvalgets forslag om inndragning av deler av vindkraftkommunenes eiendomsskatteinntekter mv. Tabellen er hentet fra NOU’en.