Skip to content

Inntektssystemet og naturressursinntekter

Styret i LNVK består av representanter fra vindkraftkommuner over hele landet. Styret vedtok på sitt styremøte 17. juni uttalelsen nedenfor.

Nedenfor følger uttalelse fra styret i LNVK:

Flertall på stortinget for nytt inntektssystem – men fortsatt usikkerhet om kommmuneøkonomi og naturressursinntekter

Kommunal- og forvaltningskomiteen avga 12. juni Innst 440 S (2023-2024), hvor et flertall bestående av regjeringspartiene, Sv og Rødt slutter seg til regjeringens forslag til nytt inntektssystem. Saken vil bli endelig debattert i Stortinget 18. juni. LNVK er tilfreds med flertallets innstilling.

Helt siden Solberg-regjeringen 12. mai 2020 oppnevnte Inntektssystemutvalget for en helhetlig gjennomgang av inntektssystemet for kommunene, har grunnlaget for den enkelte kommunes økonomi vært usikkert. For kommuner med naturressursinntekter fra vannkraft, vindkraft og havbruk har det vært spørsmål om slike inntekter er i behold eller enda mer skal deles med hele kommune-Norge.

Etter en mer enn fireårig prosess er LNVK tilfreds med at det er flertall på Stortinget for regjeringens forslag om å holde naturressursinntekter utenfor inntektsutjevningen. Hovedbegrunnelsen er at slike inntekter er vederlag for at kommunene har avgitt sine naturverdier til storsamfunnet og er nødvendig for kommunenes videre tilslutning til nye naturinngrep. Slik tilslutning fra berørte kommuner er helt nødvendig på veien mot lavutslippssamfunnet. Mer fornybar energi som vannkraft, vindkraft og solkraft er en avgjørende forutsetning for å lykkes med det.

Norge er på etterskudd i klimapolitikken, og klimamålene i 2030 kan ikke nås uten omfattende utbygging av våre fornybare energikilder. Som Energikommisjonen har understreket, er en avgjørende forutsetning at kommuner som må avstå ytterligere naturverdier ser seg tjent med å gi sin tilslutning. Uten sikkerhet for å beholde de naturressursinntekter dagens regler gir vertskommunene, rokkes ved fundamentet for Det Grønne Skiftet. LNVK kan ikke sterkt nok understreke at det er alvorlig. Det hadde derfor vært ønskelig at et samlet storting sto bak at naturressursinntekter skal tilfalle de kommuner som avstår sine naturverdier.