Skip to content

Høring – Regjeringens forslag til endringer i energiloven og plan- og bygningsloven knyttet til vindkraft på land

Kommunal- og distriktsdepartementet og Olje- og energidepartementet har i dag sendt på høring forslag til endringer i energiloven og plan- og bygningsloven knyttet til vindkraft på land.

LNVK har ventet spent på regjeringens oppfølgning av Stortinget anmodningsvedtak, der regjeringen ble bedt om å fremme et forslag om å innlemme planlegging og bygging av vindkraftanlegg i plan- og bygningsloven.

Forslagene innebærer en endring i beslutningsprosessene for vindkraftanlegg. Kommunene har stort sett tatt stilling til nye vindkraftprosjekter ved høring i konsesjonsprosessen, mens den formelle planavklaringen ofte har skjedd ved etterfølgende dispensasjon eller planendring.

I høringsnotatet foreslår departementet blant annet at det skal gjøres en overordnet avklaring av arealbruken etter plan- og bygningsloven gjennom områderegulering, før det gis konsesjon etter energiloven. Dette vil gi mer forutsigbare rammer for utbygging av vindkraft i et område. Konsesjonsbehandlingen videreføres som en helhetlig samfunnsøkonomisk avveining av alle fordeler og ulemper ved prosjektet.

«– Vi vil gi lokale folkevalde meir kontroll i prosessar knytt til utbygging av vindkraft på land. Auka involvering av kommunar og lokalsamfunn er nødvendig for å gi legitimitet til prosessane, betre lokal forankring og betre tilpassa løysingar,» sier Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) i en pressemelding fredag.

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) uttaler videre i pressemeldingen at:

«– No flyttar vi makt til kommunane. Dette vil gi meir føreseielege rammer for utbygging av vindkraft og det vil bidra til å redusere konfliktnivået i vindkraftsaker. Målet er å leggje grunnlag for meir utbygging av vindkraft mellom anna for å styrke kraftbalansen og nå dei nasjonale klimamåla»

LNVK vil inngi høringsuttalelse innen høringsfristen som er allerede 27. februar 2023!

Høringen finner du her.