Skip to content

Høring om kontraktsunntak i grunnrenteskatten knyttet til industrikraftkontrakter

Naturressurskommunene slutter seg til LVKs høringssvar som ble sendt til Finansdepartementet forrige uke.

Finansdepartementets sendte ut høringsnotat 30. juni 2023, med frist for høringssvar 21. august 2023.

I høringsnotatet foreslår Finansdepartementet å utvide unntaket for industrikraftavtaler i grunnrenteskatten for vannkraft, som verdsettes til kontraktspris og ikke spotpris. Bestemmelsen i skatteloven § 18-3 første ledd bokstav a nr. 2 om grunnrenteskatt til staten stiller krav om en langsiktig kjøpekontrakt med varighet på syv år eller mer. Departementet foreslår i høringsnotatet at unntaket skal gjelde for avtaler med varighet på minimum tre år. Forslaget begrunnes i notatet med likehetshensyn. Det er ellers ingen andre endringer som foreslås.

Naturressurskommunene viser til Landssamanslutninga for Vasskraftkommunar (LVK) sitt høringsvar, og slutter seg fullt ut til de synspunkter som LVK har fremmet. Naturressurskommunenes legger til grunn at forslaget om kontraktsunntak kan bli aktuelt også for grunnrenteskatt på andre energi eller naturressurser.

LVKs høringsuttalelse kan du lese her.