Skip to content

Energikommisjonen vil styrke vertskommunene

Energikommisjonen er enstemmig i synet på vertskommunenes sentrale rolle i fornybarsatsingen, at samfunnskontrakten mellom storsamfunnet og vannkraftkommunene videreføres og at vertskommuner for vindkraft skal få mer igjen av verdiskapingen.

Energikommisjonen har i dag 1. februar 2023 avgitt sin innstilling i NOU 2023:3.

Vi  har særlig merket oss følgende fra sammendraget:

Kommisjonen mener at:

  • Det er avgjørende at samfunnskontrakten mellom storsamfunnet og de berørte lokalsamfunn som vår vannkrafthistorie er bygget på, videreføres. Kommisjonen vil derfor anbefale at det snarest foretas en gjennomgang av gjeldende vannkraftregime med sikte på en kartlegging av hvor godt det treffer morgendagens vannkraftutbygging sett fra vertskommunenes ståsted.
  • Kommisjonen er positiv til at en økt andel av inntektene fra vindkraft går til vertskommunene.
  • Kommisjonen mener det er positiv til at en økt andel av produksjonsavgiften går direkte til vertskommuner, og det er  kommisjonens syn at den minst bør opprettholdes på det nivået som nå er foreslått. Produksjonsavgiften må sikres permanent i lovverket.

Videre merker vi oss at et flertall i Energikommisjonen på 8 medlemmer mener at

  • Produksjonsavgiften må sikres indeksjustert hvert femte år for ikke å miste sin rettmessige verdi i løpet av tildelt konsesjonsperiode, som tiltenkt til vertskommunene fra regjeringen og Stortingets side ved fastsettelsen av produksjonsavgiften.
  • Kommisjonen anbefaler at en fast andel på 15 prosent av grunnrenteskatten til staten fra det enkelte vindkraftanlegg skal tilfalle den berørte kommunen som stiller sine naturressurser til disposisjon for storsamfunnet.