Det haster å bygge mer fornybar energi. Samtidig vokser rekken av «uoverstigelige barrierer»: urfolksrettigheter må respekteres, berørte lokalsamfunns samtykke er nødvendig, tap av naturmangfold må opphøre, villreinen er «nær truet» på rødlista. «Skal klimamålene nås, betyr dette massive behov for mer fornybar kraft», uttaler Energikommisjonen og slår fast at det er behov for en ny giv.

Naturressurskommunene er med sine naturressurser adressater for denne nye given. Det er hos oss det skal skje, og det er hos oss de tilsynelatende uløselige interessemotsetningene må finne sin løsning. Vi stiller spørsmålene: er det behov for et nytt veikart for sameksistens? Hvilke politiske, juridiske, økonomiske eller sosiale grep må til for å nå våre klimaforpliktelser?

Naturressurskommunene har samlet noen av våre fremste energi- og miljøpolitikere, blant annet lederen av Energi-og miljøkomiteen, Marianne Sivertsen Næss,  til debatt om en av vår tids viktigste og vanskeligste utfordringer. Og debatten vil finne sted på best mulig informert grunnlag: Kjell Roland, fremtredende medlem av Energikommisjonen og en sentral premissleverandør til formingen av det norske kraftregimet vil innlede debatten, som Magnus Takvam, politisk kommentator,  deretter vil lede.

Naturressurskommunene ønsker velkommen på Fornybarbåten tirsdag 15. august kl 14- 15 på øvre dekk!