Forsvar den lokale beskatningsretten!

Ordførermarkering fra fem kommunenettverk i Oslo 8. november 2017 om statsbudsjettet 2018.

Regjeringen har tatt første skritt for å avskaffe kommunenes eiendomsskatt, finansministeren har uttalt at all eiendomsskatt skal fjernes i denne stortingsperioden. Eiendomsskatt er vår eldste skatteform, den utgjør 12 milliarder kroner årlig til offentlig velferd i kommunene – og er en grunnpilar i vårt lokaldemokrati. Regjeringens forslag i statsbudsjettet 2018 om å fjerne eiendomsskatt på industrianlegg (prodúksjonsinstallasjoner og -utstyr) mangler «grønn logikk», og vil alene frata kommunene minst 1,2 milliarder kroner. Blir forslaget vedtatt, står resten av eiendomsskatten foran en snarlig avvikling.

http://www.sb2018.info/

Uttalelse fra LNVK til forslag for statsbudsjett 2018: Hvor ble det av distriktspolitikken?

Den eneste kommunale kompensasjonen ved vindkraftutbygging reduseres med regjeringens forslag om avvikling av eiendomsskatt på kraftlinjer. Forslaget i statsbudsjettet for 2018 er et hinder for kommunenes aksept av fremtidig vindkraftutbygging.

 

I 2030 er det anslått at rundt 30 % av Europas kraftbehov vil dekkes av vindkraft. Norge har noen av de beste vindressursene i Europa. Lokal aksept er avgjørende for at storsamfunnet skal kunne ta i bruk de beste vindressursene til produksjon av elektrisitet. Vindmøller båndlegger arealer, gjør inngrep i naturen – både fysisk og visuelt – og skaper med dette verdier ved inngrep i denne lokale naturen. Til vindkraftanleggene hører kraftlinjer for overføring av strømmen, og kraftlinjene medfører på samme måte inngrep i naturen.

 

Regjeringen foreslår å fjerne eiendomsskatten på overføringslinjer for kraft, herunder både kraftledninger og produksjonsledninger for vindkraft – produksjonslinjer på vannkraft er foreslått beskattet sammen med kraftanlegget, slik at dette reguleres ulikt for vind og vann.

 

LNVK motsetter seg reduksjon i den eneste kommunale kompensasjonsordning som gjelder for vindkraft. Det naturinngrepet linjene innebærer for lokal natur, vil ikke lenger bli kompensert med regjeringens forslag. For alle landets kommuner innebærer forslaget rundt 560 millioner kroner i reduserte inntekter årlig. Det innebærer svekket kommuneøkonomi og reduksjon i viktige velferdstilbud for innbyggerne. I tillegg innebærer forslaget en omfordeling til fordel for staten, som får økt sine skatteinntekter fra selskapsskatten når fradraget i selskapsskatten fra eiendomsskatten blir redusert.

 

Under Stortingets behandling av Energimeldingen fra 2016 uttalte en samlet komite at «det er viktig at lokalsamfunn får ta del i verdiskapingen som skjer ved etableringen av vindkraft». Regjeringspartiene går nå motsatt vei av det Stortinget uttrykte i juni 2016. Forslaget er dårlig distriktspolitikk, dårlig miljøpolitikk og dårlig klimapolitikk.

 

Eiendomsskatten på vindkraftanlegg er foreslått videreført, og LNVK er tilfreds med at vindkraftkommunene fortsatt skal få noe igjen for verdien av sin lokale natur. Samlet sett viser likevel Regjeringens forslag om å avvikle eiendomsskatt på verk og bruk, herunder kraftoverføringslinjer, at distriktspolitikk og klimapolitikk ikke tas på alvor. Vindkraften er en del av det grønne skiftet, og skiftet forutsetter en kommunal aksept for utbyggingen. Den aksepten vil ikke bli gitt når lokalsamfunnene risikerer å bare sitte igjen med ulempene.

Pressemeldingen har gitt flere oppslag i media. Bl.a iFinnmark som bildet er hentet fra: https://www.ifinnmark.no/finnmark/skatt/hammerfest/taper-millioner-i-regjeringens-statsbudsjett-i-neste-omgang-tror-jeg-de-tar-bort-alt/s/5-81-611813

Artikkel i Nationen om Natturressursskatt

Vil ha ny skatteordning for vindkraft

Norske vindkraftskommuner ønsker nye skatteordninger for å gi forutsigbarhet til de berørte kommunene.

For å sikre lokal verdiskapning fra vindkraftutbygging, mener Vibeke Stjern, ordfører i Åfjord kommune (AP) at det må nye skatteordninger på plass. Hun mener at selv om vindkraftutbygginga kan sikre nye arbeidplasser, er ikke det nok for de fleste kommunene. http://www.nationen.no/distrikt/vil-ha-ny-skatteordning/

– Det er ganske heftig å si ja til å avse areal og det er store prosesser. Da er det greit å vite hva vi sitter igjen med. At en del av det økonomiske overskuddet ligger igjen i kommunen eller regionen. Akkurat på samme måte som vann, som har vært regulert i mange år, sier hun.

Naturressursskatt

Naturressursskatten er en særskatt for vannkraftselskap.

Skattesatsen er 1,3 øre per kWh. Av dette tilfaller 1,1 øre den kommunen kraftverket ligger i, og 0,2 øre fylkeskommunen.

Skatten skal sikre kommunene en stabil del av de samlede skatteinntektene fra vannkraft.

Det er et slikt skatteregime vindkraftkommunene vil ha for sine kommuner.

Landssammenslutninga av norske vindkraftkommuner: Regjeringa 
bør skrinleggje forslaget om avvikling 
av eigedomsskatt på verk og bruk.

Naturressursskatt

Naturressursskatten sikrer kommuner med vannkraft en stabil del av skatteinntekten fra kraftverket. Det er samme type skatteløsning vindkraftkommunene ønsker seg.

– Utfordringen ligger i at hvis vi i Norge ønsker å bygge ut mer fornybar energi ved hjelp av vindkraft, bør det ligge noe igjen til kommunene, noe forutsigbart som vi vet er der. På samme måte som man på vann har naturressursskatten. Så istedenfor at alt skal gå til staten, bør det være en likefordeling til kommunene som har stilt disse ressursene til rådighet, sier Stjern.

Leder i Landssamanslutninga av Vasskraftkommuner, Torfinn Opheim, støtter vindkraftkommunene i kravet om å få innført samme type skatt.

– Det at vindkraftkommunene vil ha samme type kompensasjon, for at de tar i bruk sine naturressurser er jo helt åpenbart. Jeg støtter dem 100 prosent. I sum har naturressursskatten en verdi på 1.3 milliarder kroner for vannkraftkommunene, sier han.

Leder i Energi- og Miljøkomiteen på Stortinget, Ola Elvestuen mener at skattesystemet for vind bør være likere det som vannkraftbransjen har.

«Hvis vi i Norge ønsker å bygge ut mer fornybar energi ved hjelp av vindkraft, bør det ligge noe igjen til kommunene»

Vibeke Stjern, ordfører i Åfjord kommune

– Vi i Venstre er for en naturressurskatt på vind. Det er helt riktig at en større del av verdiskapningen skal ligge igjen hos de kommunene hvor vindkraften produseres.

Ordførere med vannkraft-protest. 191 ordførere og varaordførere har undertegnet en felles protest mot regjeringens kutt i eiendomsskattinntektene fra vannkraftanleggene.

Unngå forhandlinger

Stjern mener at det ikke kan være særlig vanskelig å få til en slik skatteordning. Hun tror også at det vil være lettere for kommunene å fatte vedtak om vindkraftprosjekter hvis det ligger en slik skatteordning i grunn.

– Jeg anser det her som en ganske enkel sak å få fikset. Man gjør det samme som for vann. Det er uholdbart at hver enkelt kommune må forhandle fram med vindkraftselskapene. De at de små kommunene i distriktene, som har mindre ressurser skal forhandle fram avtaler er ikke bra, og det er ikke forutsigbart, sier hun.

Ved å innføre en naturressurskatt vil man kunne unngå forhandlingssituasjonen mellom kommunene og vindskraftselskapene mener Elvestuen.

– Da blir det større forutsigbarhet for både vindselskapene og kommunene, og en større liket mellom de forskjellige prosjektene, sier han.

Program til Landsmøteseminar Oslo 6. april

 

 

 

Norske Vindkraftkommuner – Kraftsamling i Oslo 6. april 2017

 

 

                                                                       

Per Sanderud, NVE              Elnar Holmen, OED    Torstein T. Solberg, AP      Solveig A. Abrahamsen, H

 

 

Invitasjon til Seminar og Landsmøte LNVK Thon Conference, Universitetsgt. 26.

 

Norske vindkraftkommuner bidrar med sine skoger, fjell, heier og potensielle næringsarealer og hyttetomter til det grønne skiftet, men hvorfor avgi naturområder til vindkraft hvis man ikke beholder en andel av verdien av egne naturressurser?

 

LNVK vil utfordre både dagens regjering og stortingspolitikere til å svare på hvordan berørte lokalsamfunn sikres en andel av verdiskapingen.  Vi har ventet lenge nok!

 

 

0930- 0935:       Velkommen – styreleder LNVK Wenche Tislevoll

 

0935- 1005:       Vindkraft i Norge – i dag og i fremtiden – Per Sanderud, Adm. Dir. NVE

 

1005- 1030:       Tre ordføreres erfaringer

 

1030- 1100:       Matpause –lett lunch og forfriskninger

 

1100- 1130:       Regjeringens vindkraftpolitikk – Elnar Holmen, Politisk rådgiver, OED

 

1130- 1200:       Naturressursskatt nå – fra ord til handling – Stein Erik Stinessen, Advokat/Partner Lund & Co

 

1200- 1300:       Vi utfordrer Arbeiderpartiet og Høyre til debatt –  ledet av Stein Erik Stinessen

– Innlegg fra Høyre og Arbeiderpartiet

– Solveig Sundbø Abrahamsen H Vararepresentant og medlem Finanskomiteen

– Torstein Tvedt Solberg AP, Stortingsrepresentant og medlem Finanskomiteen.

 

1300 – 1305:      Oppsummering – Wenche Tislevoll og Stein Erik Stinessen

 

 

1315 – 1430       Landsmøtet i LNVK avholdes.

 

 

 

Landsmøte og seminar Oslo 6. april

 

Velkommen til LNVK Årsmøte 6. april på Thon Conference Center i Oslo sentrum.

I år legger vi arrangementet til dagen etter KS sitt kommunalpolitiske toppmøte. Det er mange som skal dit og det gir en fin mulighet for å få med seg begge deler.
Vi tar sikte på en kraftsamling av vindkraftordførere. I år har vi en unik mulighet til å få fremdrift i prosessen mot en mer rettferdig kompensasjon for den naturressursen vi bidrar med.

På seminaret vil vi invitere sentrale politikere for innlegg og debatt. Detaljert program kommer senere.

Sett av dagen!! Arrangementet går fra 0900-1400, slik at alle skal rekke ettermiddagsfly hjem.

Meld dere på ved å sende epost til post@lnvk.no

Investeringsbeslutninger i vindkraft på 16 mrd hittil i år

Besluttet å bygge vindparker for 16 milliarder kroner i år

Når alle er ferdig, skal de gi strøm til over 240.000 husstander.

I løpet av 2016 er det besluttet byggestart på fem vindparker (eller ni om du teller alle vindparkene som inngår i Statkrafts Fosen-prosjekt for seg).

En gjennomgang viser at de til sammen står for investeringer på 16 milliarder kroner.

Til sammen har de 407 nye turbiner og en samlet ny kapasitet på 1430 MW.

Både når det gjelder turbiner og installert ytelse er det mer enn den samlende vindkraftbransjen i Norge ved utgangen av 2015.

Det var da 374 turbiner med en samlet installert ytelse på 873 MW, ifølge NVE. 

Og felles for alle de nye vindparkene er at de har utenlandsk kapital med på laget.

Først i Finnmark

Først ute var Finnmark Kraft som i januar bestemte seg for å bygge Hamnefjellet vindkraftverk i Båtsfjord kommune. 

Med på laget har de det franske investeringsselskapet Ardian.

Parken består av femten Vestas-turbiner og har ifølge daglig leder Marius Stabell en investeringskostnad på 600 millioner kroner.

Byggearbeidene startet våren 2016 og parken skal etter planen være ferdig mot slutten av 2017.

Nord-Europas største

Nestemann ut er nok den desidert mest omtalte utbyggingen.

I februar ble det klart at det likevel ble vindkraft på Fosen. Statkraft, TrønderEnergi og Nordic Wind DA skal bygge Nord-Europas største landbaserte vindkraftprosjektbestående av fem enkeltstående vindparker. 

Bak navnet Nordic Power finner vi et europeisk investeringskonsortium etablert av Credit Suisse Energy og støttet av det sveitsiske kraftselskapet BKW.

Investeringen er på 11 milliarder kroner og arbeidet er allerede i gang på Roan og Storheia. 

Da Google kom til Rogaland

De to neste parkene kommer begge i Rogaland. I juni bestemte Nord Vind Energi og det tyske investeringsfondet Luxcara at de ville bruke 1,2 milliarder kroner på Egersund Vindpark.

– Parken skal være i drift i overgangen september til oktober neste år, sa styreleder Rune Hersvik til Sysla i juni.

Mer ståhei ble det senere samme måned da det ble klart at Tellenes vindpark skulle bygges og at Google hadde kjøpt all produksjon. 

Prosjekteierne Zephyr og Norsk Vind Energi solgte i sammen slengen parken til investeringsfondet Black Rock.

Ingen av partene ville si noe om investeringskostnad, men Zephyr har tidligere skrevet at prosjektet ville koste to milliarder kroner. 

Sistemann ut

Foreløpig siste vindpark ut er Raskiftet vindpark i Hedmark.

Her skal Eidsiva Energi, Gudbrandsdal Energi og det tyske energiselskapet Stadtwerke München bygger 31 turbiner som skal være i drift i overgangen mellom 2018 og 2019.

Investeringene beløper seg til 1,4 milliarder kroner, ifølge NRK Hedmark.

Ikke uten protester

Med unntak av Hamnefjell i Finnmark har de øvrige utbyggingen fått tildelt konsensjon av Olje- og energidepartementet etter at NVEs opprinnelige vedtak har blitt påklaget.

Fellesnevneren for klagene er hensynet til naturressurser og dyreliv i områdene hvor parkene er bygget.

Artikkelen er hentet fra Sysla: http://syslagronn.no/2016/10/18/syslagronn/vent-besluttet-a-bygge-vindparker-for-16-milliarder-kroner-i-ar_166147/

ESA godkjenner avskrivingsregler for vindkraftverk

ESA har godkjent de nye reglene om hurtigere avskrivninger av driftsmidler i vindkraftverk. De nye reglene legger til rette for utbygging av mer fornybar energi i Norge. For mange vindkraftkommuner kan dette bety en viktig avklaring for utbyggers investeringsbeslutning. Vi venter med spenning på flere investeringsbeslutninger. esa Mer informasjon her

Landsmøte og Seminar 2016

Norsk Vindkraft i det grønne skiftet

LNVK inviterer til landsmøte og et dagsaktuelt seminar som tar for seg muligheter og utfordringer for vindkraften i Norge frem mot – og etter 2020.

LNVK Landsmøte:

Start kl 1000, saksliste sendes ut i forkant. Lunch kl 1130-1230.

VindkraftSeminar:

12:30 – 12:45 Innledning v/Iver Nordseth, LNVK

12:45 – 13:15 Vindkraftens plass i det grønne skiftet! Før og etter 2020. Status, muligheter, utfordringer. Orientering fra v/Daniel Willoch, NORWEA

13:15 – 13:45 Eiendomsskatt. Forslag om bortfall møter sterk motstand. Status, alternativer og konsekvenser ved endring på eiendomsskatt for verker og bruk. v/Advokat Stein Erik Stinessen Lund &Co.

13:45 – 14:15 Diskusjon og spørsmålsrunde

14:15 – 14:45 Pause

14:45 – 15:45 Naturressursskatt. Naturavgift – en ny og realistisk mulighet? v/Prof. Lars-Erik Borge, Leder for Grønn Skattekommisjon og Advokat Karianne Lundgård Lund &Co,

15:45 – 16:00 Diskusjon og Spørsmålsrunde

16:00 – 17:00 Status Fosenutbyggingen. Historisk mulighet lokalt og regionalt v/ Adm. dir Ståle Gjersvold Trønderenenergi