Regjeringen foreslår innføring av vindkraftavgift i Statsbudsjettet

Et lite skritt i riktig retning sier styreleder i LNVK, Vibeke Stjern i en umiddelbar kommentar. Regjeringen foreslår innført en vindkraftavgift til vertskommunene på 1 øre/KWh, som vil gi vertskommunene 165 mill kroner årlig.

Avgiften skal gjelde både nye og eksisterende anlegg. Forslaget er et viktig gjennomslag for vindkraftkommuner, men som den eneste kompensasjon til vertskommuner som avstår store naturverdier bør avgiften være høyere. I budsjettforslaget sier Regjeringen nei til å innføre en naturressursskatt på vindkraft, slik vannkraftsektoren har.

LNVK og Naturressurskommunene vil jobbe videre overfor den nye regjeringen og Stortinget med å styrke innretningen på vindkraftavgiften. Med bakgrunn i at en samlet kommunesektor og en samlet kraftbransje i fellesskap har fremmet forslag om innføring av naturressursskatt på vindkraftproduksjon, vil vi be Støre-regjeringen og Stortinget slutte seg til dette.

Nedenfor følger sammendraget av forslaget i statsbudsjettet:

«7.2 Avgift på landbasert vindkraft

7.2.1 Innledning og sammendrag

Regjeringen foreslår en avgift på landbasert vindkraft med 1 øre per produsert kWh. Avgiften foreslås å omfatte konsesjonspliktige landbaserte vindkraftverk og skal pålegges innehavere av konsesjon for vindkraftverk (konsesjonær).

I tråd med det regjeringen varslet i Revidert nasjonalbudsjett 2021, foreslås avgiften utformet som en særavgift. Inntektene tilfaller statskassen, men fordeles til vertskommuner. Forutsatt at avgiften kan tre i kraft i løpet av 2022, skal den første gang innbetales i 2023. Avgiften anslås å gi et proveny på om lag 165 mill. kroner påløpt i 2022, bokført i 2023, forutsatt at avgiften gjelder fra 1. januar 2022. Regjeringen vil frem mot statsbudsjettet for 2023 nærmere vurdere hvordan utbetalingene til vertskommuner formelt og praktisk skal administreres og fordeles.

De administrative konsekvensene av avgiften vil være begrenset både for avgiftsmyndighetene og de avgiftspliktige.

 

En avgift som bare gjelder landbaserte vindkraftverk, kan reise EØS-rettslige spørsmål om offentlig støtte som bør avklares med EFTAs overvåkningsorgan (ESA) før avgiften trer i kraft. Det foreslås derfor at avgiften trer i kraft fra den tid departementet bestemmer.»