INCLUDE Lunsj: Vindkraft – hvem bestemmer og hvem berøres?

 

Foto: Wolfgang Hasselmann Unsplash.com

Hvordan vil kommunene forvalte ansvaret for å beskytte viktige naturtyper og landskap fra inngrep? Hør Include-forskere presentere funn fra sin forskning

Om seminaret

Vindkraftdebatten i Norge er preget av sterk polarisering mellom tilhengere og motstandere av mer utbygging. Ønsket om mer fornybar energi blir stilt opp mot en rekke problemer utbygging kan skape med hensyn til ødeleggelse av natur og landskap, samisk rettighetsbasert reindrift, friluftsliv, støy og visuell forurensning. Behovet for lokal verdiskapning og arbeidsplasser blir fremhevet av både pådrivere (bygging og drift av anleggene og nye kraftkrevende virksomheter) og motstandere (reindrift, sauedrift, turisme, hyttebygging).

Etter massiv vindkraftmotstand fra en lang rekke berørte kommuner og lokalsamfunn, ble det før jul klart at regjeringen fulgte etter opposisjonspartiene på Stortinget og gikk inn for at fremtidige arealavklaringer til vindkraftverk skal bestemmes av kommunene etter plan- og bygningsloven. Regjeringen og Frp ble i tillegg enige om å legge frem et forslag for å sikre vindkraftkommuner «lokal kompensasjon» i revidert nasjonalbudsjett for 2021.

I dette seminaret spør vi:

  • Hvordan kommer arbeidsdelingen mellom sentrale og lokale myndigheter til å bli i framtidige konsesjonssaker?
  • Hvordan vil kommunene forvalte ansvaret for å beskytte viktige naturtyper og landskap fra inngrep?
  • Blir fristelsen til å ofre naturverdier til fordel for utbygging for stor når kommunene skal få økte skatteinntekter fra vindkraft?
  • I hvilken grad har kommunene vilje og kunnskap til å ta hensyn til samiske rettigheter til reindrift i disse sakene?

To Include-forskere vil presente resultater fra sine prosjekter:

  • Lars Gulbrandsen: «Hva er konsekvensene av de varslede endringene i lovverket og konsesjonssystemet for vindkraft?»
  • Susanne Normann: «Sørsamisk reindrift – vindkraft som grønn kolonialisme»

MODERATOR: Tor Håkon Jackson Inderberg, Fridtjof Nansens Institutt.

OPPONENTER:

  • Eva Maria Fjellheim, Stipendiat, Senter for samiske studier, Universitetet i Tromsø.
  • Mikaela Vasstrøm, Førsteamanuensis ved Institutt for global utvikling og samfunnsplanlegging, Universitetet i Agder.