Høringsinnspill til Kraftskatteutvalget

Gode vindressurser og ekstrem teknologiutvikling gjør nå vindkraft til det mest lønnsomme å bygge ut. Vindkraftanlegg beslaglegger og påvirker store areal som kan fortrenge andre bruksinteresser og påvirke annet næringsliv, bokvalitet og landskapsverdier. Konsesjonsprosessen og skattesystemet har ikke holdt tritt med utviklingen, og vi har derfor fått et høyt konfliktnivå og tilnærmet full stopp i ny utbygging av vindkraft. En tilpassing til et teknologinøytralt skattesystem er på høy tid og vil være en forutsetning for å nå våre energi- og klimamål.

Oppsummert har vårt innspill følgende hovedpunkter:

1: Naturressursskatt må gjøres teknologinøytral slik at også vindkraft inkluderes. Samtidig må skatten indeksjusteres, tas ut av inntektsutjevningen og gjøres om til en direkte skatt.

2: Vindkraft må inkluderes i det videre arbeidet med kraftskattesystemet. De endringer som gjøres må gi forutsigbar kompensasjon for naturinngrepet og en rettferdig andel av verdiskapningen.

Vårt høringssvar finner du her: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing—nou-201916-skattlegging-av-vannkraftverk/id2670665/?uid=8b6e09a3-7853-4aa4-846e-e43a4ed00fab